Sayın Yetkili,

04/01/2023

Şirket’imiz, Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 7640022480 vergi kimlik numaralı mükellefi olan AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK“) birleşme müessesesini düzenleyen 136-158. maddeleri arasında yer verilen düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (“KVK”) “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19-20. maddeleri Ticaret Sicili Yönetmeliği, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralınmış olup tasfiyesiz infisah etmiştir.

Söz konusu birleşme işlemi 30 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup; işbu tescil hususu ekte yer alan 04/01/2023 Tarih ve 10740 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. İlgili ticaret sicil gazetesinin suretini ekte bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda, 04/01/2023 tarihi itibariyle AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait her türlü yazışma ve faturanın; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 404307-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı, Sarıgazi Vergi Dairesi’ne 7640022480 vergi kimlik numarası ile bağlı olan, “Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı, Şehit Sok. Aktif Blok No:5 İç Kapı No:1 Ümraniye / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına düzenlenmesi gerektiğini bilginize arz ederiz.

Devralan Şirket

AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adına

AHMET ENSAR GÜVENMAN

Aktif Elektroteknik San. Tic. A.Ş Devir Gazetesi
×
img