1. AMAÇ

1.1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”) ile Aktif Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“AKTİF”) rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki ilke ve uygulamalarının çerçevesini çizmek, bu uygulamaların açık ve net şekilde bir iletişimini sağlamak, rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek, hedeflenmektedir.

2. KAPSAM

2.1. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası, sadece şirket çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda bu politika, AKTİF Yönetim Kurulu, hissedarları, bağlı ortaklık ve iştirakleri, aracıları, vekâleten iş görenleri, müşterileri, yüklenicilerini ve birlikte iş yapılan diğer tüm tarafları kapsamaktadır. AKTİF’in tüm çalışanları ve yöneticileri AKTİF Yönetim Kurulu’nca onaylanmış Davranış Kuralları ’nın ve İnsan Kaynakları Uygulamaları ’nın ayrılmaz bir parçası olan işbu Politika ’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. AKTİF tüm iş ortaklarından da ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika ‘ya uygun hareket etmelerini bekler.

3. TANIMLAR

3.1. Yolsuzluk; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul

3.2. Rüşvet ise bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır.

3.3. Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekil ve alanda gerçekleştirilebilir:

  • Hediye
  • Siyasi Bağışlar
  • Ağırlama Politikası
  • Kolaylaştırma Ödemeleri örnek olarak sayılabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

4.1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Politikanın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerle gerçekleştirilecektir.

4.2. Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası kapsamında, Şirketimizde yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyum sağlanması için gerekli süreç, sistem ve organizasyonel yapılar tesis edilmiş, ilgili görev ve sorumluluklar yazılı hale getirilmiştir.

4.3. Etik ilkelerin ve davranış kurallarının düzenlenmesi ve değiştirilmesi Aktif Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olup, şirket personelinin bu ilkeleri ihlal edecek davranışlarda bulunması halinde disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu gibi durumların incelenmesi yetkisi Yönetim Kurulu’nun görevlendirmesi ile Disiplin Kurulu’na verilmiştir.

4.4. Şirketimiz, olası rüşvet ve yolsuzluk riskinin belirlenmesi ve azaltılmasını amaçlayan bir dizi önlemden oluşan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Programı yürütür.

4.5. Buna göre Şirketimiz, faaliyetlerini yürütürken geçerli olan tüm yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlar. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede en üst düzeyde sorumluluk taşır.

4.6. Şirketimiz, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası ile uyumlu politika ve prosedürleri belirlemiş ve bunları tüm çalışanlara açık bir şekilde iletmektedir.

4.7. Şirketimiz, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının etkinliğini değerlendirmek için düzenli iç denetimler Bu denetimler, potansiyel risk alanlarını belirlemeye, uyumsuzlukları tespit etmeye ve gerektiğinde düzeltici önlemler almayı sağlar.

4.8. Ayrıca tüm AKTİF çalışanları, Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak, kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek, ilgili yasal düzenlemelere ve AKTİF uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak, Politika ‘ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Şirket’e bildirmek ile

5. POLİTİKA VE PROSEDÜRDLERİMİZ

5.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

Şirketimiz, rüşvet ve yolsuzluğun herhangi bir şeklini kesinlikle tolere etmez ve her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacımız, etik ve şeffaf bir iş kültürü oluşturmak ve çalışanlarımızın yasaları ve ahlaki standartları tam olarak yerine getirmesini sağlamaktır.

5.2. Hediye

5.2.1. Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

5.2.2. AKTİF ve AKTİF çalışanları tarafından üçüncü şahıslara verilen her türlü hediye alenen, iyi niyet çerçevesinde teklif edilmektedir. Hediyenin kabulü için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ve bu koşullara uygun olarak şirkete ve personellere verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul

5.2.3. Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemesi açısından böyle durumlarda hediye teklif edilmemekte veya kabul

5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

5.3.1. Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

5.4. Bağışlar

5.4.1. Şirket faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya şirket yararına olabilecek hizmet alımı ve verimi aşamasında herhangi bir kararın etkilenmesi için hiçbir özel şirket, devlet yetkilisine veya siyasi parti adayına kurumsal ya da kişisel bir ödeme yapılmaması, hediye verilmemesi, yardım veya bağışta bulunulmaması esastır. AKTİF, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri bu politika dışındadır. Ancak, bu noktada da Aktif Davranış Kupaları’nda yer alan prensipler geçerlidir.

5.5.   Ağırlama Politikası

5.5.1. Ticari ilişkileri geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve AKTİF ile arasında ticari ilişki bulunan diğer firmalar bulunabilir. AKTİF tarafından sunulan ağırlama alenen, iyi niyet çerçevesinde koşulsuz teklif edilmektedir.

5.5.2. Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet vermemesi açısından böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamakta veya kabul

6. MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

6.1. Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

7. HATASIZ KAYIT TUTMA

7.1. AKTİF’in muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, ile düzenlenmiştir. Buna göre; üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

8. EĞİTİM VE İLETİŞİM

8.1. Tüm çalışanlarımıza rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda düzenli eğitimler verilir. Bu eğitimler, rüşvet ve yolsuzluğun tespit edilmesi, raporlanması ve işlenmesi için uygun adımların anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, çalışanlara etik davranışlar konusunda sürekli farkındalık yaratılır.

9. POLİTİKA VE İHLALLERİN BİLDİRİMİ

9.1. Bir çalışan ya da AKTİF adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa Disiplin Kurulu’na iletilmelidir. AKTİF Davranış Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla AKTİF çalışanlarına hatırlatılmaktadır. Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma esnasında da gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilir ve öncelikli olarak bildirimi yapan personelin zarar görmemesi esasına uygun hareket

10. POLİTİKA İHLALLERİ

10.1 Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Disiplin Kurulu tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

×
img